กรุณากรอกข้อมูลของคุณหากต้องการรับข้อมูลแผนประกันชีวิตสะสมทรัพย์เพื่อการออม พรูคลิก เซฟวิ่งและรับฟรี 100 แรบบิทพอยท์


ข้อกำหนดและเงื่อนไข
-สงวนสิทธิ์ผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับ 100 คะแนนให้กับสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส ที่มีอายุระหว่าง 20-55 ปีเท่านั้น
(หากยังไม่เป็นสมาชิกสามารถสมัครได้ทีนี่) https://bit.ly/34uFcZ1
-ระยะเวลาลงทะเบียนเพื่อรับ 100 คะแนน ตั้งแต่ 21 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564 หรือครบจำนวน 1,000 ท่านแรกเท่านั้น
-จำกัดการรับโบนัสพอยท์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น
-คุณจะได้รับ 100 คะแนนเข้าบัญชีหลังจาก 7 วันทำการ นับจากวันที่ทำการลงทะเบียนสำเร็จ
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้รางวัลและ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฏหมายเพื่อให้ได้รับรางวัล หรือวัตถุประสงค์อื่นใด
-หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัท ฯ ให้ถือเป็นที่สุด
-บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-สอบถามข้อมูลติดต่อ แรบบิท รีวอร์ดส คอลล์เซ็นเตอร์ โทร. 02 618 3777